Lutronic Eco2

          Dәrinin cavanlaşması sahәsindә yeni imkanlar
 • Rahat prosedurdan sonra qısamüddәtli reabilitasiya 
 • Dәrinin cavanlaşması
 • Bütün növ qırışların aradan qaldırılması
 • Disxromiyanın müalicәsi
 • Piqmentasiyanın azaldılması
 • Fotoqocalan dәrinin tonunun bәrpa edilmәsi
 • Qeyri hamar dәrinin bәrpası
 • Çapıqların korreksiyası 
 • Dәriyә dәrman vasitәlәrinin yeridilmәsi
 • Lentiqo müalicәsi 
 • Aktinik kerotozun müalicәsi
 • Yeni törәmәlәrin aradan qaldırılması
Eco2 “Lutronic” şirkәtinin tәqdim etdiyi dәrinin fraksion cavanlaşması üçün nәzәrdә tutulmuş yeni nәsil CO2 lazerlәrindәndir. Bu sadә istifadә interfeysinә malik çoxfunksiyalı apparat 10 600 nm dalğa uzunluqlu şüanın ablyasiya xüsusiyyәtlәrinin tam olaraq istifadә etmәyә imkan verәn iki rejimdә işlәmәsi mümkündür.
Eco2 dәrinin mәmәcikli qatı ilә yanaşı, hәmçinin dәrinin torlu qatına da tәsir edir. 
Apparat müxtәlif mәnşәli çapıqların korreksiyasını, mәsamәlәrin yığılmasını effektiv şәkildә hәyata keçirir, dәrinin elastikliyini bәrpa edir, mimic dәrin qırışları aradan qaldırır, dәri strukturunu hamarlayır, disxromiyanı vә dәrinin fotoqocalma prosesini aradan qaldırır. 
Apparatın әlavә funksiyalarından olan lәkә ölçülәrinin kiçildilmәsi (3 ölçüdә mümkündür), ümumi şüa enerji sәrfiyyatının sayğac sistemi, ucluqda yerlәşdirilmiş dәri sensoru, pilot şüası vә digәr funksiyalar hәkimin işini kifayәt qәdәr asanlaşdırır.