Lutronic Infini

Fraksion RF­terapiyanın 2 metodu 1 aparatda
RF­terapiya sahәsindә yeni imkanlar
  • Dәrinin dartılması
  • Dәri elastikliyinin bәrpası
  • Dәrinin cavanlaşması
  • Aktiv akne
  • Mәsamәli dәri
  • Postakne çapıqları
  • Hiperhidroz vә osmidroz
  • Facebook
Infini  özündә 2 aparatı birlәşdirir: biri – mikroiynәli RF­terapiya (MFR) üçün, ikincisi isә ­ sәthi RF
terapiya (SFR) üçün. “İnfini” yalnız hәkimlәrin deyl, hәmçinin pasiyentlәrin dә rahatlığı nәzәrә
alınaraq işlәnib hazırlanmışdır, belә ki, bu aparatla iş prosesi sadәdir vә prosedurların yüksәk
nәticәsi labüddür. Kosmetologiya sahәsindә tamamilә yeni metod olan fraksion RF­terapiya dәrinin
sağlam görünüşünü geri qaytarır.
SFR vә MFR manipulları üçün müxtәlif ucluq növlәri
MFR
49 Tip 7 x 7 mikroiynә;
ucluğun ölçüsü: 10 x 10 mm
16 Comfort Tip 4 x 4 mikroiynә (ayrıca çatdırılır) 
ucluğun ölçüsü: 10 x 10 mm
SFR
144L Tip 12 x 12 elektrodlar;
iki şüalanma kanalı;
ucluğun ölçüsü: 20 x 20 mm
64S Tip 8 x 8 elektrodlar (ayrıca çatdırılır) 
bir şüalanma kanalı 
ucluğun ölçüsü: 10 x 10 mm