Lutronic Spectra

Keyfiyyәt amilinә malik Nd:YAG lazeri (Q­switch);
4 dalğa uzunluğuna malik
Müalicә praktikasında yeni imkanlar
 • Melazma
 • Epidermal piqmentasiya
 • Tatuların silinmәsi
 • Aktiv akne
 • Dәrinin qeyri­oblyativ cavanlaşması
 • Damar vә piqment problemlәri
 • Digәr göstәricilәr
 • Facebook
Spectra aparatı melazmanın müalicәsinә rәsmi icazә әldә etmiş keyfiyyәt amilinә malik ilk Nd:YAG lazeridir. 
Spectra aparatının istifadә etdiyi qabaqcıl texnologiyalar yüksәk klinik nәticәlәrә tәminat verir vә onu digәr lazerlәrdәn fәrqlәndirir.
 • Kollimotorlu “Zum” manipulu 3­8 mm
 • “Zum” manipulu 1­7 mm
 • Kollimotorlu manipul 7 mm
 • Boyalı manipul 2mm (585 nm)
 • Boyalı manipul 2mm (650 nm)
 • Fraksion manipul
 • Qızıl manipul
 • Ayrıca çatdırılır.