Lutronic Healite II

Әn keyfiyyәtli fototerapiya
830, 633 vә 415 nm dalğa uzunluğuna malik işıq diodu ilә fototerapiya
830 nm (590 ilkin şüalanma ilә) әzәlә, oynaq vә vә digәr ağrılar
Artrit
Əzәlә spazmaları
Qan dövranının müvәqqәti bәrpası
Saç uzanmasının bәrpası
Aktiv aknelәrin müalicәsi
Dәrinin cavanlaşması
Cәrrahiyyәdә ­ yaraların sağalması.
633 nm
Dәridә yenitörәmәlәr
Dәrinin cavanlaşması
Saç uzanmasının bәrpası
415 nm
Aktiv aknelәr
Lazer terapiyası vә ya cәrrahi әmәliyyatdan sonra dәrinin qısa müddәtdә sağalmasına yardım edir
Ağrı hissini azaldır, hemotomların sorulma prosesini sürәtlәndirir, şiş vә eritemlәrin azalmasına yardım edir
Çapıqların profilaktikası
İltihab sonrası hiperpiqmentasiyanın yaranma riskini minimum endirir vә müalicәnin ümumi nәticәlәrinә müsbәt tәsir edir.
Facebook